Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MadeinForest

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Sklepu Internetowego MadeinForest, dostępnego pod adresem: www.madeinforest.pl, którego właścicielem jest Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475892, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numeremNIP 5842733711 oraz numerem REGON 221951827, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł wpłacony w całości.
 2. Każdy Użytkownik, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu Internetowego MadeinForest, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym MadeinForest należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 3. Regulamin jest udostępniany bezpłatnie przed zawarciem Umowy na stronie internetowej Sklepu Internetowego MadeinForest, dostępnej pod adresem: www.madeinforest.pl, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

Słowniczek pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):

Sklep  Sklep Internetowy Madeinforest stanowiący platformę internetową, zlokalizowaną pod adresem: www.madeinforest.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, prowadzona przez Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.

Sprzedawca – Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 3,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475892, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP 5842733711 oraz numerem REGON 221951827, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł wpłacony w całości, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail:info@madeinforest.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 784 194 287.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca rejestracji w Sklepie Internetowym Madeinforest, która może być też Klientem.

Towary – towary prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie, spośród których Użytkownik może dokonać Zamówienia, a następnie je kupić po zaakceptowaniu warunków dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym MadeinForest nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu, do Sprzedawcy lista Towarów, które Użytkownik chce kupić.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa – umowa sprzedaży i dostawy Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, na zasadach wynikających z Regulaminu.

Cena – cena Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca Kosztów dostawy. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Użytkownika; kwoty te zostaną podane Użytkownikowi po dokonaniu wyboru konkretnego egzemplarza Towaru do zakupu.

Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Użytkownika, zawierające dane Użytkownika służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu.

Login – adres e-mail podany przez Użytkownika na etapie rejestracji w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik może zalogować się do swojego indywidualnego Konta.

Dostawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, współpracująca ze Sprzedawcą na jakiejkolwiek podstawie, która będzie dostarczała Towary do miejsca wskazanego przez Klienta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, a także umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności.

Rejestracja – na Rejestrację składają się w szczególności: wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego treści oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep przygotuje Zamówienie i przekaże je Dostawcy, realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem: www.madeinforest.pl, oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.

Postanowienia ogólne

 1.  Postanowienia zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, zawierania Umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2.  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary, niezbędne jest posiadanie:

1)aktywnego łącza internetowego,

2)przeglądarki internetowej,

3)włączonej obsługi plików cookies,

4)aktywnego konta e-mail.

 1.  Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2.  Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3.  Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 4.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 5.  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 6.  Użytkownik w toku rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy zamierza dokonywać zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7.  Użytkownik ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 8 powyżej.
 8. Użytkownik każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie internetowej Sklepu identyfikatora i hasła (logowanie).
 9. W czasie przeglądania Sklepu możliwe będzie prezentowanie przez Sklep oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Sklepu.
 10. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail: info@madeinforest.pl lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej Sklepu.
 11. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 12 powyżej, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Rejestracja

 1.  W celu rejestracji w Sklepie (założenia Konta) należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez dostarczenie niezbędnych (oznaczonych jako obowiązkowe) informacji o sobie, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Niepodanie powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości rejestracji w Sklepie i tym samym brakiem możliwości złożenia Zamówienia. W celu rejestracji w Sklepie i złożenia Zamówienia konieczne jest ponadto zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści oraz zapoznanie się przez Użytkownika z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
 2.  W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (a także jako Klienta).
 3.  Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.
 4.  Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5.  Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta.
 6.  Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego Konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta w Sklepie jest Użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika.
 7.  Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
 8.  Sklep nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika hasła do Konta osobom trzecim.
 9.  Użytkownik jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Sklep nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.
 10. W przypadku stwierdzenia używania przez Użytkownika Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, lub dobrymi obyczajami, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o likwidacji Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail, podając przyczynę likwidacji Konta.
 11. Ponowna rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sklepu.
 12. W celu usunięcia Konta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres mailowy: info@madeinforest.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

Zasady i warunki realizacji sprzedaży

 1.  Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach Sklep zamieszcza na stronie internetowej: www.madeinforest.pl.
 2.  Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienia od Użytkowników, po uprzednim dokonaniu przez nich rejestracji w Sklepie, są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej: www.madeinforest.pl poprzez znajdujący się na niej Koszyk lub ewentualnie pod adresem e-mail: info@madeinforest.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3.  W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien:

1)dokonać rejestracji w Sklepie,

2)zalogować się do Sklepu, wykorzystując własny login i hasło,

3)wybrać zamawiane Towary, dodać je do Koszyka i potwierdzić Zamówienie lub skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem korespondencji e-mail: info@madeinforest.pl,

4)w oparciu o prowadzoną ze Sprzedawcą korespondencję mailową, Klient powinien:

a)zaakceptować przesłane przez Sklep zdjęcie konkretnego egzemplarza rośliny, która została zamówiona przez Użytkownika– ze względu na specyfikę materiału roślinnego poszczególne rośliny mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach – zdjęcia są tylko poglądowe. Użytkownik musi również pamiętać, że rośliny zmieniają wygląd w zależności od pory roku,

b)wybrać adres dostawy, ewentualnie adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c)ustalić ze Sprzedawcą formę dostawy i zaakceptować koszty dostawy, których uiszczenie jest obowiązkowe.

 1.  Użytkownik, który wyraża wolę udania się na własny koszt do szkółek/centrów ogrodniczych znajdujących się na terenie krajów Unii Europejskiej, aby obejrzeć Towar, zobowiązany jest poinformować Sklep o tym fakcie drogą mailową, co najmniej na 14 dni przed planowaną podróżą, w celu sprawdzenia dostępności Towaru oraz uzgodnienia indywidualnych warunków jego okazania.
 2.  Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji Konta. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji Konta.
 3.  W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u Dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację Zamówienia w czasie przewidzianym w tym Zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez Dostawców Sklepu), Klient ma następujące możliwości:

1)częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów, Sklep zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na Towary niedostępne, a Klient zostanie obciążony kosztami jedynie w zakresie zrealizowanego Zamówienia,

2)anulowanie całości Zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji Zamówienia, a Klienta z obowiązku zapłaty,

3)realizacja całości Zamówienia z uwzględnieniem opóźnienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje, że Klient może wyznaczyć dodatkowy termin realizacji całości Zamówienia (obejmującego Towary niedostępne), a po jego bezskutecznym upływie od Umowy odstąpić, co powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji Zamówienia, a Klienta z obowiązku zapłaty.

 1.  Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2.  Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętego jednym Zamówieniem.
 3.  Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Zmiany w Zamówieniu

 1.  Użytkownik może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na stronie internetowej: www.madeinforest.pl.
 2.  Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na stronie internetowej: www.madeinforest.pl będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako właściciela Konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Użytkownika, adresu dostawy będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronie internetowej: www.madeinforest.pl po uprzednim zalogowaniu się na Konto.

Ceny towarów

 1.  Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

1)podawane są w złotych polskich,

2)zawierają podatek VAT,

3)nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, które każdorazowo są ustalane z Użytkownikiem po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia.

 1.  Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2.  Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Czas i sposób realizacji Zamówienia

 1.  Po złożeniu Zamówienia, w ciągu 48 godzin na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2.  Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie niezwłocznie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
 3.  Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 4.  Zamówienie może być dostarczone na wskazany przez Użytkownika adres po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, sposobu transportu i jego kosztu.
 5.  Zamówienie będzie dostarczone do Klienta w terminie do trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W razie opóźnienia w dostarczeniu Zamówienia, w szczególności ze względu na specyfikę, jaką jest materiał roślinny, który może być dostarczany tylko w określonych porach roku, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, a Klient może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin realizacji Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie od Umowy odstąpić, co powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji Zamówienia, a Klienta z obowiązku zapłaty.
 6.  Rozładunek Zamówienia pozostaje po stronie Klienta – Sklep będzie każdorazowo informować Klienta o wymiarach i wadze Zamówienia. Do rozładunku dużych drzew będzie potrzeba użycia ciężkiego sprzętu i doświadczonych operatorów.
 7.  Na życzenie Klienta Sklep może wskazać doświadczoną firmę, która rozładuje i posadzi zamówione pozycje bezpośrednio u Klienta. Usługa ta jest dodatkowo płatna i wyceniana każdorazowo przez wskazaną Klientowi firmę.
 8.  Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania bądź innych uszkodzeń przesyłki wskazujących na uszkodzenie Towaru należy, w obecności dostawcy, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Formy płatności

Formą płatności przy Zamówieniach z dostawą na terytorium Polski jest płatność przelewem na podstawie przesłanej przez Sklep faktury proforma, która zawierać będzie koszt złożonego Zamówienia oraz koszt transportu.

Reklamacje

 1.  Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad, zgodnego z potwierdzonym Zamówieniem.
 2.  Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli zakupiony Towar ma wady. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@madeinforest.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: Hadart-Project Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
 3.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta jako osoby reklamującej i adres do korespondencji.W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się, aby reklamując zakupiony Towar, Klient przedstawił dowód jego zakupu oraz wskazał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady, sposób żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jak również dołączył zdjęcia reklamowanej rośliny. Zdjęcia powinny być dobrej jakości, szczegółowe, ze zbliżeniami na pędy, liście, kwiaty, stanowiska, w którym roślina była posadzona.
 4.  Reklamacji nie podlegają rośliny uszkodzone przez warunki atmosferyczne (np. przemarzanie), przesuszenie roślin, patogeny i inne choroby w glebie Klienta.
 5.  Jeżeli sprzedany Towar ma wady, wówczas Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację zgodnie z przepisami o rękojmi za wady. Konsument może, składając reklamację:

1)żądać usunięcia wady albo

2)żądać wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo

3)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

4)złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (od Umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

 1.  Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 2.  W razie, gdy Konsument złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od Umowy, wówczas Sprzedawca może jednak wymienić wadliwy Towar na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy Towar był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
 3.  Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w pkt. 6 oraz 8 powyżej – uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Towar musi zostać przesłany przez Konsumenta z powrotem na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: Hadart-Project Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Konsument żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Konsument zobowiązany jest jednak przesłać Towar na wyżej wskazany adres, jeśli Sprzedawca uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie Towaru przez Konsumenta za pobraniem nie będzie akceptowane. W przypadku uznania reklamacji i wymiany Towaru na wolny od wad Sprzedawca odeśle go na własny koszt.
 7. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o uwzględnieniu albo odrzuceniu reklamacji i dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
 9. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

1)uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (właściwe adresy: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596),

2)uprawniony jest do zwrócenia się o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592,

3)uprawniony jest do dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.,

4)może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem i zawiera Umowę w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą wówczas postanowień pkt. 5 – 14 powyżej nie stosuje się. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotów Zamówienia ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 2. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, który nie jest Konsumentem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o jej uwzględnieniu albo odrzuceniu i dalszym postępowaniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji wybór sposobu przywrócenia Towaru do zgodności z Umową należy do Sprzedawcy. W szczególnie zawiłych przypadkach termin rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę może ulec wydłużeniu.
 3. Z chwilą wydania sprzedanego Towaru Klientowi przechodzą̨ na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za moment wydania Towaru uważa się podpisanie przez Klienta protokołu odbioru Towaru.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@madeinforest.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: Hadart-Project Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
 5. Sprzedawca podejmie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 6. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli Klient (w tym Klient będący Konsumentem) wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia Umowy ze Sklepem. Opis wady Towaru będzie każdorazowo wskazany na stronie internetowej Sklepu.

Zwrot należności Klientom

 1.  Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 2.  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 3.  Zwrot należności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 4.  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Gwarancja

Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu nie są objęte przez Sprzedawcę gwarancją.

Prawo odstąpienia od Umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495) ze względu na sprzedaż Towarów o zindywidualizowanych parametrach dostosowanych do skonkretyzowanych potrzeb Klienta, Klientowi będącemu Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

Promocje

 1.  Na stronie internetowej Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach, w szczególności takie jak:

1)promocje towarowe – obniżające cenę Towaru zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie internetowej Sklepu w opisie dotyczącym danego Towaru,

2)promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego Towary objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Towarów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie internetowej Sklepu lub w Newsletterze,

3)pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych Towarów objętych promocją Użytkownik otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy Towar. Promocja obejmuje wszystkie Towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu,

4)zestawy promocyjne – przy zakupie zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch Towarów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Użytkownik otrzymuje rabat na wszystkie Towary wchodzące w skład zestawu, z wyjątkiem najdroższego z nich.

 1.  Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 2.  Po złożeniu Zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 3.  Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Użytkownikowi, jeżeli wszystkie Towary wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.
 4.  W przypadku braku w magazynie któregokolwiek z Towarów, wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Wówczas Użytkownikowi przysługują uprawnienia określone w pkt. 6 „Zasad i warunków realizacji sprzedaży” określonych w niniejszym Regulaminu.

Odpowiedzialność Sklepu

 1. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań, aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Użytkownika. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.
 2. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od Sklepu.

Polityka prywatności

Sprzedawca gromadzi dane osobowe Użytkownika, a także, stosownie do okoliczności, dane osobowe odbiorcy Zamówienia. Cele, odbiorcy i warunki, na jakich Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe, a także prawa podmiotów danych są przedstawione w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

Zmiana regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, w szczególności z powodu nowelizacji powszechnie obowiązującego prawa lub zmiany formy organizacyjnej Sprzedawcy lub z przyczyn technicznych i organizacyjnych (takich jak m. in. modernizacja Sklepu lub usług, zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu lub usług).
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest jego Konto, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Regulaminu przy najbliższym logowaniu do Konta. Brak akceptacji Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy dotyczącej świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

Postanowienia końcowe

 1. Kontakt i sposób porozumiewania się ze Sprzedawcą:

– adres do korespondencji: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk,

– adres e-mail: info@madeinforest.pl,

– numer telefonu: +48 784 194 287.

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie www.madeinforest.pl, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Użytkownika, a rzeczywistym wyglądem Towaru.
 5. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.