Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ

MadeinForest

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z udostępnionej przez Platformę MadeinForest komunikacji elektronicznej i telefonicznej oraz dokonywania zamówień towarów w nim prezentowanych pod adresem: www.madeinforest.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca, wyłącznie za pośrednictwem wymiany korespondencji elektronicznej, przy wykorzystaniu kont email Sprzedawcy i Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy MadeinForest, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies,
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
  • aktywnego łącza internetowego,
  • aktywnego adresu e-mail, który został podany podczas rejestracji Konta.
 4. Regulamin jest udostępniany bezpłatnie Użytkownikowi przed rozpoczęciem jakiejkolwiek komunikacji ze Sprzedawcą, w tym przed zapoznaniem się przez niego przed zawarciem Umowy na stronie internetowej Platformy MadeinForest, dostępnej pod adresem: www.madeinforest.pl, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 5. Słowniczek pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):

 • Platforma – platforma cyfrowa dostępna pod adresem: www.madeinforest.pl, która służy wyłącznie ułatwieniu Użytkownikowi zapoznania się z ogólnymi informacjami o asortymencie Sprzedawcy i ułatwienia rozpoczęcia przez niego korespondencji ze Sprzedawcą w celu ewentualnego zakupu Towaru.
 • Sprzedawca– Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 3,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475892, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP 5842733711 oraz numerem REGON 221951827, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, opłacony w całości, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail:info@madeinforest.pllub telefonicznie pod numerem tel.: +48 784 194 287.
 • Adres Email Sprzedawcy – info@madeinforest.pl;
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca rejestracji na Platformie. Użytkownik może stać się też Klientem.
 • Infolinia – telefoniczna obsługa Użytkownika, dostępna pod numerem telefonu zamieszczonym na Platformie, za pośrednictwem której można uzyskać informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Platformy i Sprzedawcy, przedstawić swoje oczekiwana względem przedmiotu sprzedaży, na podstawie, których Sprzedawca przygotuję Ofertę. Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 • Towary– towary prezentowane przez Sprzedawcę na Platformie, spośród których Użytkownik może dokonać wyboru w celu ich zakupu po Przyjęciu Oferty. Towary prezentowane na Platformie MadeinForest nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Oferta – oświadczenie woli Sprzedawcy zawarcia z Klientem umowy sprzedaży Towaru, złożone wyłącznie w formie elektronicznej i wysłane z Adresu Email Sprzedawcy na adres Użytkownika (email o temacie: Oferta z dnia _______ nr ________), przez niego podany w formularzu kontaktowym, w wiadomości email lub podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią, której okres związania wynosi 7 (siedem) dni od wysłania Oferty, chyba że z jej treści wynika inny termin. Oferta nie może być ani w całości ani w jakiejkolwiek jej części zmieniona przez Użytkownika. Użytkownik może przyjąć Ofertę tylko w całości. W przypadku wniesienia przez Użytkownika zastrzeżeń lub zmian co do treści Oferty, wyłącznie Sprzedawca jest uprawniony do przygotowania nowej Oferty. Oferta zawiera również operat pielęgnacyjny wraz z instrukcją nasadzenia każdego Towaru, które są integralną jej częścią.
 • Przyjęcie Oferty – jednoznaczne i bezwarunkowe oświadczenie woli Użytkownika o przyjęciu Oferty bez żadnych zastrzeżeń i zmian, do którego została skierowana Oferta, wyrażone przez niego wyłącznie w formie elektronicznej i wysłane do Sprzedawcy z adresu email, na który Oferta została wysłana. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę Przyjęcia Oferty i zapłaty przez Użytkownika Ceny na warunkach i w wysokości określonych w Ofercie, dojdzie do zawarcia Umowy. Sprzedawca w celu uniknięcia wątpliwości co do znaczenia i treści oświadczenia Użytkownika, sugeruje złożenie przez niego oświadczenie o Przyjęciu Oferty o treści „Przyjmuję w całości ofertę z dnia _______ nr _______, bez żadnych innych zastrzeżeń i warunków niż w niej wyraźnie przewidzianych” lub oświadczenie o bardzo zbliżonej treści i znaczeniu.
 • Potwierdzenie Zawarcia Umowy – oświadczenie wiedzy Sprzedawcy skierowane do Użytkownika wysłane z Adresu Email Sprzedawcy na adres email Użytkownika (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zawarcia Umowy) wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika potwierdzający ten fakt oraz zapłatę Ceny, jeżeli taka płatność była wymagana jako przesłanka zawarcia Umowy.
 • Klient (Kupujący)– Użytkownik, którzy zawarł ze Sprzedawcą Umowę na podstawie Oferty. Użytkownik staje się Klientem w momencie zawarcia Umowy, co zostanie potwierdzone w Potwierdzeniu zawarcia Umowy.
 • Konsument – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem lub Klientem, która może zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w przedmiocie, który nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i zawodową.
 • Umowa (Umowa Sprzedaży) – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Platformy lub Infolinii pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 oprawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Sprzedawca potwierdza jej zawarcie w Potwierdzeniu Zawarcia Umowy. Na treść Umowy składa się treść Oferty oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana. Umowa nie obejmuje dostawy Towaru. Organizacja załadunku, odbioru i transportu Towaru oraz jego rozładunku, w tym ich koszty, spoczywają wyłącznie i w całości na Kliencie.
 • Cena– cena Towaru podana w Ofercie przyjętej przez Użytkownika, która stała się istotnym elementem zawartej Umowy.  Wszystkie ceny Towarów zawarte w Ofercie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy. Sprzedawca zgodnie z przepisami prawa wystawia fakturę VAT albo paragon fiskalny. Całość ceny płatna jest w terminie i wysokości, w tym ewentualnie w transzach, określonych w Ofercie. Jeżeli Oferta nie stanowi inaczej zapłata Ceny w całości jest przesłanką zawarcia Umowy i podjęcia się przez Sprzedawcę jej realizacji. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika Ceny w terminie wskazanym w Ofercie, a upłynie termin związania nią Sprzedawcy, Oferta wygasa, a zatem uzgodnione warunki sprzedaży Towarów przestają wiązać Sprzedawcę.
 • Konto – zbiór informacji przechowywanych przez Sprzedawcę w formie dokumentacyjnej, w tym w jego systemie teleinformatycznym dotyczących danego Użytkownika oraz składanych Ofert i zawieranych Umów oraz przestawiający historię współpracy Sprzedawcy i Użytkownika w przedmiocie sprzedaży Towarów, w tym w zakresie złożonych reklamacji.
 • Rejestracja – czynności dokonane przez Użytkownika celem założenia zindywidualizowanego dla niego Konta poprzez wypełnienie przez niego formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie lub podania niezbędnych w celu założenia Konta danych podczas rozmowy na Infolinii lub w korespondencji email. Konto jest zarejestrowane w momencie otrzymania przez Sprzedawcę niezbędnych danych w postaci: imienia i nazwiska (firmy podmiotu), adresu siedziby, adresu email, numeru telefonu i ewentualnie osoby upoważnionej do reprezentacji Użytkownika. Sprzedawca potwierdza fakt założenia i aktywacji Konta przesyłając wiadomość na podany przez Użytkownika adres email, do której załącza niniejszy Regulamin, Ogólne Warunki Sprzedaży i Politykę Prywatności oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika.
 • Czas realizacji Umowy– czas wskazany w Ofercie, w jakim Sprzedawca przygotuje przedmiot Umowy do odbioru przez Klienta w celu jego mu wydania lub wskazanemu przez niego przewoźnikowi.
 • Newsletter– informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.
 • Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Platformy.
 • Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Klientów. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem: www.madeinforest.pl, oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.
 1. Postanowienia ogólne
  • Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z jego przeznaczeniem.
  • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w integralność i należyte jej działanie lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika Platformy do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej Platformy jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
  • Przeglądanie na Platformie asortymentu Sprzedawcy nie wymaga Rejestracji.
  • Użytkownik najpóźniej przed złożeniem przez Sprzedawcę Oferty zobowiązany jest do wskazania, czy zamierza dokonywać zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku dopuszczalnej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy zmianę wskazanego uprzednie statusu Użytkownika, jest on zobowiązany do poinformowania o tym Sprzedawcę najpóźniej przed odbiorem przedmiotu Umowy pod rygorem uznania, że wskazany wcześniej status Klienta nie uległ zmianie.
  • W czasie korzystania przez Użytkownika z Platformy możliwe będzie prezentowanie przez Sprzedawcę oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Platformy.
  • Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Platformy mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail: info@madeinforest.pl lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej Platformy.
  • Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 6.8 powyżej, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
  • Użytkownik, który wyraża wolę udania się na własny koszt do szkółek/centrów ogrodniczych znajdujących się na terenie krajów Unii Europejskiej, aby obejrzeć Towar, zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o tym fakcie drogą mailową, co najmniej na 14 dni przed planowaną podróżą, w celu sprawdzenia dostępności Towaru oraz uzgodnienia indywidualnych warunków jego okazania.
  • Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów.
 2. Rejestracja
  • Użytkownik w celu założenia Konta wypełnia formularz rejestracyjny lub podaje w rozmowie z Infolinią niezbędne w tym celu informacje. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji na Platformie i tym samym brakiem możliwości otrzymania Oferty i zawarcia Umowy. W chwili Rejestracji i poprzez Rejestrację Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Polityką Prywatności i zaakceptował ich treść.
  • Użytkownik jest zobowiązany do zapobiegnięcia dostępowi osoby trzeciej, w tym osoby przez niego nieumocowanej do dokonywania ze Sprzedawcą czynności prawnych i faktycznych, do dostępu do adresu email Użytkownika wskazanego podczas Rejestracji. Sprzedawca i Użytkownik oświadczają, że uznają każdą osobę, która złożyła Sprzedawcy oświadczenie woli lub wiedzy przy wykorzystaniu adresu email Użytkownika podanego podczas Rejestracji za samego Użytkownika lub osobę umocowaną przez niego do dokonywania takich czynności. Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność i wszelkie ryzyka wynikające z uzyskania przez osobę nieuprawnioną dostępu do jego adresu email.
  • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, rejestrację Konta, składanie oświadczeń o Przyjęciu Oferty oraz dokonywanie innych czynności może dokonać wyłącznie osoba do tego właściwie umocowana.
  • Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
  • Rejestracja na Platformie, jak również korzystanie z jej funkcjonalności, są nieodpłatne.
  • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie Rejestracji, a w przypadku ich zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
  • W przypadku stwierdzenia używania przez Użytkownika Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jego likwidacji, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o likwidacji Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail, podając przyczynę likwidacji Konta.
  • Ponowna rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sprzedawcy.
  • W celu usunięcia Konta z Platformy należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres mailowy: info@madeinforest.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie na niej zarejestrowanego.
 3. Złożenie przez Sprzedawcę Oferty
  • Platforma udostępnia Użytkownikowi możliwość zdalnej prezentacji Towarów oraz zaproszenia Użytkowników do rozpoczęcia negocjacji celem najpierw przygotowania przez Sprzedawcę Oferty, a po Przyjęciu Oferty w celu zawarcia Umowy.
  • Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone na Platformie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych na Platformie może różnić się od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, właściwości charakterystycznych dla Towaru, którym są rośliny, itp. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych na Platformie specyfikacji i właściwości Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Użytkownika lub Klienta będących Konsumentami.
  • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na Platformie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.
  • Użytkownik można zapraszać Sprzedawcę do negocjacji w celu przygotowania przez niego Oferty za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Platformie przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, a przez Infolinię w godzinach jej pracy.
  • Sprzedawca na podstawie wymiany korespondencji elektronicznej z Użytkownikiem lub po uzyskaniu od Użytkownika podczas rozmowy przy wykorzystaniu Infolinii niezbędnych informacji o jego zapotrzebowaniu w przedmiocie zakupu Towarów, przygotuje dla Użytkownika Ofertę przy uwzględnieniu możliwości Sprzedawcy zawarcia i realizacji potencjalnej umowy sprzedaży, którą następnie wyśle na jego adres email.
  • Platforma, do momentu upływu związania Sprzedawcy daną Ofertą, ale nie dłużej niż do Przyjęcia Oferty, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.
 4. Przyjęcie Oferty
  • Po otrzymaniu przez Użytkownika Oferty może on:
   • Przyjąć Ofertę w całości; w tym celu ze swojego adresu email wysyła na adres email Sprzedawcy oświadczenie o Przyjęciu Oferty w całości i bez warunków i zastrzeżeń innych niż przewidzianych w Ofercie, a następnie w terminie i na warunkach w Ofercie płaci Sprzedawcy całość Ceny, chyba że co innego wynika z Oferty; Użytkownik może Przyjąć Ofertę tylko w całości i nie ma prawa do jej zmiany; Użytkownik nie może Przyjąć Oferty w inny sposób i w innej formie niż powyżej, w tym nie może Przyjąć Oferty poprzez Infolinię lub formularz kontaktowy;
   • składa Sprzedawcy zastrzeżenia lub wnosi zmiany do Oferty, informując o tym Sprzedawcę; Użytkownik może wnieść zastrzeżenia i wnioski o zmianę Oferty do Sprzedawcy w dowolnej formie i sposób; Sprzedawca po ich otrzymaniu, w miarę swoich możliwości, może przygotować nową Ofertę i wysłać ją do Użytkownika; w takiej sytuacji postanowienia Regulaminu dotyczące Oferty, Przyjęcia Oferty i zawarcia Umowy stosuje się wprost.
  • Przyjęcie Oferty nabiera pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia jej na serwer poczty elektronicznej Adresu Email Sprzedawcy. Moment ten jednak nie zmienia momentu zawarcia Umowy, którym jest uznanie na rachunku bankowym Sprzedawcy podanym w Ofercie wpływu całości Ceny, chyba że co innego wynika z Oferty.
  • Użytkownik w celu Przyjęcia Oferty akceptuje załączone do Oferty zdjęcie konkretnego egzemplarza rośliny, która jest jej przedmiotem. Ze względu jednak na specyfikę materiału roślinnego poszczególne rośliny udostępnione Użytkownikowi do odbioru mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach. Zdjęcia bowiem mają tylko poglądowy charakter, a rośliny zmieniają wygląd w zależności od pory roku, czasu transportu i odbioru, na co Użytkownik wyraża zgodę.
  • Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu Przyjęcia Oferty oraz po zapłaceniu przez Użytkownika całości Ceny, chyba że co innego wynika z Oferty, Potwierdzi Zawarcie Umowy.
 5. Inne prawa i obowiązki Sprzedawcy
  • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w jego działaniu.
  • Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Platformy, Infolinii lub Sprzedawcy, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni), nie stosuje się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami.
  • Sprzedawca posiada prawo do odmowy podjęcia negocjacji z Użytkownikiem w przypadku stwierdzenia złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 6. Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności
  • Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.
  • Dane Kupującego zebrane na jego Koncie mogą zostać udostępnione Dostawcom Towarów, w celu i zakresie koniecznym do realizacji zakupów. Udostępnienie danych osobowych Kupującego odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. zaproszenie do negocjacji lub Przyjęcie Oferty (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”).
  • Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@madeinforest.pl.
  • Dane osobowe Użytkownika oraz Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:
   • niezbędności do wykonania Umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
    • realizacji zakupów – składania Zamówień
    • rejestracji Konta;
   • obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
   • zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:
   • wyboru preferowanej formy przekazywania informacji marketingowych;
   • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
    • przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
    • kontaktu – udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
    • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
    • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
   • Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
   • Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane m. in.: firmie ubezpieczeniowej, bankom, firmie świadczącej usługę serwisowania sprzętu oraz usługi pogwarancyjne (w przypadku dokonania zakupu dodatkowej usługi np. usługi serwisowej lub ubezpieczenia zakupionego sprzętu), producentom i autoryzowanym serwisom (w przypadku realizacji zgłoszonej reklamacji) oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
   • Dane zebrane w celu rejestracji Konta lub realizacji zakupów – składania Zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania Konta. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Twoje dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Klienta będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników.
   • Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego jego interesu, jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw, wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.
   • Użytkownik ma prawo do:
    • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
    • w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, Użytkownik może ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;
    • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub na podstawie zgody.
   • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania Umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
   • Jeżeli Użytkownik, Kupujący lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.
   • Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z Platformy Użytkownik akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Sprzedawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania na Platformie plików cookies można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.
 1. Prawa autorskie
  • Strona internetowa Platformy chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Platfomy jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Platformy, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
  • Sprzedawca na podstawie Umowy udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Platformy jedynie w celu zakupu Towarów i zawarcia Umowy. Korzystanie ze strony internetowej Platformy i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.
  • Licencja, o której mowa w pkt. 13.2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej Umowy.
  • Sprzedawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Platformy wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.
 2. Pozasądowe metody rozwiązania sporów
  • Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Postanowienia końcowe
  • Regulamin dostępny jest na stronach Platformy.
  • W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
  • Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
  • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, funkcjonowania Platformy, Sprzedawcy, zawarcia i wykonywania Umowy jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
  • Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021r.