Ogólne warunki umowy sprzedaży

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego.
  • Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego MadeinForest, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności.
  • Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.
  • Przedmiotem Umowy Sprzedaży jest wyłącznie przeniesienie na rzecz Kupującego prawa własności Towarów, po uprzednim jednak zapłaceniu całości Ceny i umożliwieniu jego odbioru przez Kupującego w miejscu wskazanym w Ofercie.
 2. CENA
  • Wszystkie Ceny podawane są w polskich złotych (PLN).
  • Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy MadeinForest lub Infolinię wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedawcy od Kupującego w związku z zakupem Towaru. Cena nie zawiera jednak kosztów załadunku, transportu, rozładunku Towaru.
 3. STRONY UMOWY SPRZEDAŻY
  • Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedawca, których dane umieszczone są na paragonie fiskalnym lub fakturze.
  • Sprzedawca prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną jak i hurtową Towarów, w tym także w celu ich dalszej odsprzedaży.
 4. PŁATNOŚĆ
  • Kupujący może zapłacić Cenę za Towar wyłącznie w formie zwykłego przelewu bankowego na podstawie otrzymanej od Sprzedawcy faktury VAT.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do umożliwienia Kupującemu zapłatę Ceny w gotówce, przy uwzględnieniu obowiązujących limitów w obrocie gotówkowym.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę finansowania zapłaty Ceny za Towar przez osobę trzecią, w tym odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki przez instytucję finansową lub za brak możliwości jej zapłaty przez Kupującego w inny sposób.
  • Transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
  • Kupujący z Przyjętej Oferty może otrzymać od Sprzedawcy na jego adres email, zarejestrowany na jego Koncie paragon fiskalny (po włączeniu tej funkcjonalności) lub fakturę VAT elektroniczną, w tym elektroniczną korektę faktury VAT. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania tych faktur w formie elektronicznej, zgodnie z 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku umożliwienia przez odpowiednie przepisy prawa wysyłki także elektronicznych paragonów fiskalnych, wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie elektronicznych paragonów fiskalnych.
  • Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny przelewem tradycyjnym w terminie wskazanym w Ofercie, co do której złożył on oświadczenie o Przyjęciu Oferty.
 5. REALIZACJA UMOWY
  • Sprzedawca umożliwi Kupującemu odbiór Towaru w terminie wskazanym w Ofercie, co do której Kupujący złożył oświadczenie o Przyjęciu Oferty. W przypadku opóźnień w tym zakresie znajdą zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu

 

 • W przypadku jednak niedostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawcy, które są objęte Ofertą lub w sytuacji, w których z innych przyczyn niemożliwa jest realizacja Oferty w czasie w niej przewidzianym, Klient ma następujące możliwości wyboru:
  • częściową realizację – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Oferty dotyczącej wyłącznie dostępnych Towarów; Sprzedawca zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji pozostałej części Oferty bez prawa Klienta do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, a uiszczona od niezrealizowanej części Oferty Cena podlega zwrotowi na rzecz Klienta bez oprocentowania i odsetek, w terminie do 14 dni od dokonania wyboru przez Klienta;
  • anulowanie całości Oferty – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji całej Oferty, bez prawa Klienta do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, ale z powstaniem po stronie Sprzedawcy obowiązku zwrotu Klientowi całości uiszczonej Ceny, bez oprocentowania i odsetek, w terminie do 14 dni od dokonania wyboru przez Klienta
  • realizacja całości Oferty z akceptacją opóźnienia jej realizacji – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje, że Klient odbiera Towar, który może zostać mu udostępniony przez Sprzedawcę i może wyznaczyć dodatkowy odpowiedni termin realizacji pozostałej części Oferty, nie krótszy jednak niż 14 dni, a po jego bezskutecznym upływie od Umowy odstąpić tylko w części niezrealizowanej Oferty, co powoduje zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji tej części Oferty, bez prawa Klienta do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, ale z powstaniem po stronie Sprzedawcy obowiązku zwrotu Klientowi Ceny za niezrealizowaną część Oferty, bez oprocentowania i odsetek, w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od części Oferty.
 • W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Umowy.
 1. DOSTAWA TOWARU
  • Kupujący organizuje na własny koszt i ryzyko załadunek Towaru, jego Transport i rozładunek. Te czynności nie są przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  • Załadunek i rozładunek Towaru pozostają po stronie Klienta. Sprzedawca będzie każdorazowo informował go o wymiarach i wadze Towaru. Do załadunki i rozładunku dużych drzew będzie potrzeba użycia ciężkiego sprzętu i doświadczonych operatorów.
  • Do każdej Oferty Sprzedawca prześle operat pielęgnacyjny wraz z instrukcją nasadzenia, których Kupujący musi bezwzględnie przestrzegać. Nadto Sprzedawca rekomenduje, aby czynności załadunku, rozładunki, nasadzenia i pielęgnacji Towaru wykonywał wyłącznie doświadczony podmiot profesjonalny. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za należyty załadunek, rozładunek, nasadzenie i pielęgnację Towaru.
  • Warunkiem wydania Towaru jest czytelne podpisanie imieniem i nazwiskiem przez Klienta lub przez umocowaną przez niego inną osobę w momencie jego odbioru protokołu odbioru. Klient zobowiązany jest sprawdzić jakość i ilość Towaru w zakresie wad widocznych oraz opisać w tym protokole wszystkie swoje zastrzeżenia w tym zakresie, pod rygorem utraty prawa do ich powoływania oraz podnoszenia zarzutów i roszczeń wobec Sprzedawcy, opartych o takie zastrzeżenia.
  • W przypadku bezzasadnej odmowy odebrania Towaru od Dostawcy lub odmowy jego rozładunku:
   • Kupujący pokrywa koszty jego transportu zwrotnego do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, rozładunku, przechowania i pielęgnacji w wysokości poniesionej przez Sprzedawcę. Wówczas Kupujący zobowiązany jest do odebrania Towaru z miejsca jego przechowywania na własny koszt i ryzyko, przez siebie zorganizowanym transportem i załadunkiem. Za zgodą Sprzedawcy dopuszcza się ponowną dostawę Towaru, w tym jego ponowny załadunek, ale wyłącznie na koszt Kupującego w wysokości równej dotychczasowym kosztom Dostawy. Dostawa jest możliwa po uprzednim zapłacie przez Kupującego wszystkich kosztów przewidzianych w niniejszym punkcie;
   • Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą.
  • Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 6.5.2 powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty bezzasadnej odmowy odebrania. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy przez Kupującego do złożenia Kupującemu przez Sprzedawcę oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny zarejestrowany na Koncie Kupującego.
  • Kupujący może odebrać Towar osobiście albo przez swojego pełnomocnika, o ile przekaże wcześniej Sprzedawcy pisemny dokument pełnomocnictwa, w którym zostanie podane imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer i dzień Oferty.
  • Sprzedawca może żądać od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości (w celu jej identyfikacji jako Kupującego lub osoby przez Kupującego upoważnionej w tym zakresie).
 2. REKLAMACJE
  • Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad, zgodnego z Ofertą. Strony jednocześnie zgodnie oświadczają, że Towar jest przedmiotem zamówionym na specjalne zapotrzebowanie Kupującego i jest towarem łatwo psującym się i ulegającym łatwemu uszkodzeniu. Kupujący akceptuje takie właściwości Towaru.
  • Sprzedawca nie udziela Kupującemu żadnej gwarancji jakości na sprzedany Towar.
  • Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu ustawowej rękojmi za wady, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
  • Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli zakupiony Towar ma wady. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: in-fo@madeinforest.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: Hadart-Project Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
  • W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Towarów, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta jako osoby reklamującej i adres do korespondencji. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się, aby reklamując zakupiony Towar, Klient przedstawił dowód jego zakupu oraz wskazał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady, sposób żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jak również dołączył zdjęcia reklamowanej rośliny. Zdjęcia powinny być dobrej jakości, szczegółowe, ze zbliżeniami na pędy, liście, kwiaty, stanowiska, w którym roślina była posadzona.
  • Reklamacji nie podlegają rośliny uszkodzone przez warunki atmosferyczne (np. przemarzanie), przesuszenie roślin, patogeny i inne choroby w glebie Klienta.
  • Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
  • Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
  • Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, z wyłączeniem osób, o których mowa w 6.2 powyżej, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
  • Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, stosownie do pkt. 7.9 powyżej, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
  • Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  • Jeżeli Towar wadliwy został nasadzony, Kupujący może żądać od Sprzedawcę wykopania i ponownego nasadzenia po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
  • Sprzedawca może jednak odmówić wykopania i ponownego nasadzenia, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru.
  • Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy wykopania i ponownego nasadzenia, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów wykopania i ponownego nasadzenia, do wysokości ceny Towaru.
  • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – na adres Hadart-Project Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Konsument żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Konsument zobowiązany jest jednak przesłać Towar na wyżej wskazany adres, jeśli Sprzedawca uzna to za konieczne.
  • Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego nasadzenia dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
  • Postanowienia pkt. 7.15 i 7.16 stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Towaru na wolny od wad.
  • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty wykopania i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego nasadzenia. Nie dotyczy to postanowień pkt. 7.13 i 7.14.
  • Okres rozpatrywania reklamacji złożonej przez Kupującego wynosi czternaście (14) dni liczonych od dnia złożenia przez Kupującego reklamacji Sprzedawcy.
  • Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  • Kupujący otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie zgłoszenia reklamacji na adres email zarejestrowany na Koncie.
  • Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o zakończeniu procesu reklamacyjnego na adres email zarejestrowany na Koncie.
  • Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedawcy zostanie odesłany do Kupującego.
  • Zawarte w niniejszym punkcie 7 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się także dla umów zawartych przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego MadeinForest, Polityce Prywatności MadeinForest oraz Polityce plików cookies MadeinForest.
  • Wszystkie dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym znajdują się na stronie internetowej www.madeinforest.pl.
 2. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
  • Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  • Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne w Sklepie Internetowym MadeinForest.
  • Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego MadeinForest z zastrzeżeniem, że zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży mają na celu dostosowanie treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży do oferty. Sprzedawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w formie komunikatu przesłanego na adres email zarejestrowany na Koncie. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Ofertami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Postanowienia powyższe stosują się odpowiednio do zmian innych dokumentów powołanych w 1.2 powyżej.
  • Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  • Kupujący potwierdza, że do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
  • Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 31.12.2021 r.