Regulamin sklepu internetowego MadeinForest

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Sklepu Internetowego MadeinForestdostępnego pod adresem www.madeinforest.pl, którego właścicielem jest Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Załogowa 2/ IV piętro, 80-557 Gdańsk.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu Internetowego MadeinForest, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym MadeinForest należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Słowniczek pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Sprzedawca – Sklep Internetowy Madeinforest – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.madeinforest.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, prowadzona przez Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Załogowa 2/ IV piętro, 80-557 Gdańsk, Regon 22195182, NIP 5842733711, nr tel: 784 194 287 oraz adresy e-mail: info@madeinforest.pl

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Sklepie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić,

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną dokonująca Zamówienia,

Konsument - Zamawiający będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. (art.221 kodeksu cywilnego).

Towar - towary prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym MadeinForest, spośród których

Zamawiający może dokonać Zamówienia, a następnie je kupić po ich zaoferowaniu przez Sprzedawcę w ramach dostawy; Towary prezentowane w Sklepie Internetowym MadeinForest nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego; kwoty te zostaną podane Zamawiającemu po dokonaniu wyboru konkretnego egzemplarza Towaru do zakupu,

Konto Klienta - utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, zawierające dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu,

Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Sklepie,

Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie dostarczała Towary do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą,

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.madeinforest.pl, w której widoczne są wybrane przez Zamawiającego produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Certyfikat pielęgnacji – każdorazowo dołączana do zamówienia instrukcja zawierająca informację na temat sposobu pielęgnacji danego Towaru przez okres uprawy,

Rejestracja – na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie w Polityce Prywatności.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je Dostawcy, realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

I. Postanowienia ogólne

 1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta odstąpienia od umowy, uprawnienia Sprzedawcy do anulowania zamówienia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Dokonując rejestracji i zamawiając towar Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na towary, niezbędne jest:
  • a) aktywne łącze internetowe,
  • b) przeglądarka internetowa IE9, Firefox 30, Opera 12, Chrome 40 lub nowsze,
  • c) włączona obsługa plików cookies,
  • d) aktywne konto e-mail.
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji.
 9. Klient w toku rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy zamierza dokonywać zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Klient ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 9.
 11. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie internetowej Sklepu identyfikatora i hasła (logowanie).
 12. W czasie przeglądania Sklepu możliwe będzie prezentowanie przez Sklep oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Sklepu.
 13. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219):
  • a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep,
  • b) w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących).

Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia wyżej wymienionej zgody.

 1. Administratorem danych osobowych jest Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Załogowa 2/ IV piętro, 80-557 Gdańsk, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000475892 o kapitale zakładowym 5000,00 zł, NIP 5842733711 REGON 221951827.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail: info@madeinforest.pl lub pod nr telefonu podanej na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 15 powyżej, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

II. Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. W toku rejestracji Klient zostanie poproszony o oddzielne potwierdzenie zgody, o której mowa w punkcie 13 lit. a) oraz punkcie 13 lit. b) Postanowień ogólnych.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 7. Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
 8. Sklep nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.
 9. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Sklep nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku stwierdzenia używania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, lub dobrymi obyczajami, Sklep zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta.
 10. Ponowna Rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sklepu.
 11. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 12. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy: info@madeinforest.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

III. Zasady i warunki realizacji sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.madeinforest.pl.
 2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.madeinforest.pl za pośrednictwem znajdującego się na niej Koszyka lub pod adresem mailowym info@madeinforest.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
 5. wybrać zamawiane towary, dodać je do Koszyka i potwierdzić Zamówienie lub skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem korespondencji e-mail: info@madeinforest.pl
 6. zalogować się do Sklepu wykorzystując własny login i hasło,
 7. w oparciu o powadzoną ze Sprzedawcą korespondencję mailową, Klient powinien:
  • a) wybrać adres dostawy, ewentualnie adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  • b) ustalić ze Sklepem formę dostawy i zaakceptować koszty dostawy,
  • c) zaakceptować przesłane przez Sklep zdjęcie konkretnego egzemplarza rośliny, która została zakupiona przez Klienta – ze względu na specyfikę materiału roślinnego poszczególne rośliny mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach – zdjęcia są tylko poglądowe. Klient musi również pamiętać, że rośliny zmieniają wygląd w zależności od pory roku.
 8. Klient, który wyraża wolę udania się na własny koszt do szkółek/centrów ogrodniczych znajdujących się na terenie krajów Unii Europejskiej Aby obejrzeć Towar, zobowiązany jest poinformować Sklep o tym fakcie, drogą mailową, co najmniej na 14 dni przed planowaną podróżą, w celu sprawdzenia dostępności Towaru oraz uzgodnienia indywidualnych warunków jego okazania
 9. Sprzedawca poinformuje Klienta o braku zamówionego Towaru wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient ma następujące możliwości:
 11. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, a Klient zostanie obciążony kosztami jedynie w zakresie zrealizowanego zamówienia
 12. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia, a Klienta z obowiązku zapłaty.
 13. Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 14. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętego jednym zamówieniem.
 15. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.
 16. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

IV. Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na stronach www.madeinforest.pl Sklepu.
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
 3. Klientom nie przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.

V. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  • a) podawane są w złotych polskich,
  • b) nie zawierają podatku VAT,
  • c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, które każdorazowo są ustalane z Klientem po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Czas i sposób realizacji zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia, w ciągu 48 godzin na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klient wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
 2. Zamówienie może być dostarczone na wskazany przez Klienta adres po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, sposobu transportu i jego kosztu.
 3. Zamówienie, ze względu na swoją specyfikę jaką jest materiał roślinny może być dostarczane tylko w określonych porach roku o czym Klient będzie każdorazowo informowany po dokonaniu zamówienia.
 4. Rozładunek zamówienia pozostaje po stronie Klienta – Sklep będzie każdorazowo informować Klienta o wymiarach i wadze zamówienia. Do rozładunku dużych drzew będzie potrzeba użycia ciężkiego sprzętu i doświadczonych operatorów.
 5. Na życzenie Klienta Sklep może wskazać doświadczoną firmę, która rozładuje i posadzi zamówione pozycje bezpośrednio u Klienta. Usługa ta jest dodatkowo płatna i wyceniana każdorazowo przez wskazaną Klientowi firmę.
 6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności dostawcy, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 7. Do każdego Towaru Sklep dołącza Certyfikat pielęgnacji.

VII. Formy płatności

Formą płatności przy zamówieniach z dostawą na terytorium Polski jest płatność przelewem na podstawie przesłanej przez Sklep faktury proforma, która zawierać będzie koszt złożonego zamówienia oraz koszt transportu.

VIII. Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad, zgodnego z potwierdzonym zamówieniem.
 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.
 3. Klient, nabywający Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty doręczenia mu danego Towaru, o ile w terminie roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych Towarów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
 4. Sklep Internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient (Konsument) wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie towarowej.
 5. Sklep Internetowy, niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany przedmiot zamówienia na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany przedmiot zamówienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotów zamówienia ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego towaru.
 8. Sklep Internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie Internetowej.

IX. Zwrot należności Klientom

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
 4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.

X. Gwarancja

Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu nie są objęte przez Sprzedawcę gwarancją.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., nr 683) ze względu na sprzedaż Towarów o zindywidualizowanych parametrach dostosowanych do skonkretyzowanych potrzeb Klienta, Klientowi będącemu Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

XII. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”), w szczególności takie jak:
  • promocje towarowe – obniżające cenę towaru zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie towaru;
  • promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego towary objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu towarów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  • pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych towarów objętych Promocją Zamawiający otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy towar. Promocja obejmuje wszystkie towary znajdujące się na stronie Promocji;
  • zestawy promocyjne - przy zakupie zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch towarów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Zamawiający otrzymuje rabat na wszystkie towary wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Zamawiającemu, jeżeli wszystkie towary wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.
 5. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z towarów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje o tym Zamawiającego poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Odpowiedzialność Sklepu

 1. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.
 2. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od Sklepu.

XIV. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów oraz poszanowania prywatności Klientów odwiedzających stronę Sklepu.
 3. Sklep z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podczas wizyty na stronie Sklepu Internetowego, automatycznie zbierane są następujące dane Klientów:
  • a) adres IP,
  • b) data i czas wizyty na stronie,
  • c) typ systemu operacyjnego,
  • d) typ i wersja przeglądarki internetowej,
  • e) adres strony, z której Klient został przekierowany na stronę Sklepu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
  • f)rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.
 5. Wyłącznie w ramach komunikacji z Klientami oraz na potrzeby zakładanego Konta, Klient będzie proszony po podanie danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej).
 6. Przekazane dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora i podmioty działające na jego zlecenie. Dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji z Klientami. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 7. Dane osobowe podawane są przez Klientów świadomie i dobrowolnie, a Klienci mają prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Sklep nie wypożycza, nie sprzedaje, nie wymienia nie ujawnia w inny sposób danych osobowych przekazanych przez Klienta nikomu poza firmami świadczącymi usługi związane z prawidłową realizacją zamówienia, dokładając tym samym wszelkich starań by dane osobowe Klienta pozostały poufne.
 10. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.
 11. Sklep, jako administrator danych, zobowiązuje się do prowadzenia specjalnego rejestru, który zawiera imię i nazwisko lub nazwę administratora, oraz dane kontaktowe wszystkich współadministratorów.
 12. Jeżeli administrator danych powoła inspektora ochrony danych w rejestrze wskaże także jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
 13. Administrator danych jest zobowiązany do wskazania w rejestrze celów przetwarzania danych.
 14. W rejestrze wskazane zostaną również kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz opis kategorii osób, których dane dotyczą, a także planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych.
 15. Dodatkowo, administrator danych w miarę możliwości zamieszcza w rejestrze ogólny opis wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających istniejącemu ryzyku wiążącemu się z przetwarzaniem.
 16. Administrator zobowiązuje się do zgłaszania do organu nadzorczego wszelkich przypadków naruszenia ochrony danych osobowych.
 17. Po otrzymaniu od Klienta żądania usunięcia wszelkich informacji przez niego udostępnionych, Administrator zobowiązuje się do ich usunięcia stosownie do obowiązującej procedury.

XV. Polityka cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • c) utrzymanie sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Sklep zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.
 10. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą Klienta.
 11. Klient może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Sklepie plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.

XVI. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym uzupełniając dane osobiste lub zapisując się do Newslettera.
 2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce w zakładce XX (odnośnik Newsletter).

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu. Zmienione postanowienia obowiązują tych Klientów, którzy dokonali zamówień po dacie wejścia w życia zmian.
 5. Wobec Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu jako Konsumenci ewentualne zmiany dokonane wskutek zmian przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązują od chwili poinformowania o dokonaniu zmiany i umożliwienia Klientowi zapoznania się z jej treścią. Nowa wersja Regulaminu zostanie również zamieszczona w zasobach Sklepu.
 6. Sklep do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail info@madeinforest.pl oraz adres korespondencyjny podany w definicji Sprzedawcy.
 7. Faktury za należności zależnie od woli Sklepu lub indywidualnych uzgodnień Stron mogą być przesyłane w formie papierowej lub elektronicznej.
 8. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 10. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 11. Regulamin obowiązuje od 01.06.2017 do odwołania.