Regulamin sklepu internetowego MadeinForest

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Sklepu Internetowego MadeinForest, dostępnego pod adresem www.madeinforest.pl, którego właścicielem jest Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Załogowa 2/ IV piętro, 80-557 Gdańsk.

Każdy Klient, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu Internetowego MadeinForest, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym MadeinForest należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Słowniczek pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Sprzedawca – Sklep Internetowy Madeinforest – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.madeinforest.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, prowadzona przez Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Załogowa 2/ IV piętro, 80-557 Gdańsk, Regon 22195182, NIP 5842733711, nr tel.: 784 194 287 oraz adresy e-mail: info@madeinforest.pl

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Sklepie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną dokonująca Zamówienia.

Konsument – Zamawiający, będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. (art.221 kodeksu cywilnego).

Towar - towary prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym MadeinForest, spośród których Zamawiający może dokonać Zamówienia, a następnie je kupić po ich zaoferowaniu przez Sprzedawcę w ramach dostawy. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym MadeinForest nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego; kwoty te zostaną podane Zamawiającemu po dokonaniu wyboru konkretnego egzemplarza Towaru do zakupu.

Konto Klienta - utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, zawierające dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu.

Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Sklepie.

 

Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie dostarczała Towary do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.madeinforest.pl, w której widoczne są wybrane przez Zamawiającego produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Certyfikat pielęgnacji – każdorazowo dołączana do zamówienia instrukcja zawierająca informację na temat sposobu pielęgnacji danego Towaru przez okres uprawy.

Rejestracja – na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie w Polityce Prywatności.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je Dostawcy, realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

I. Postanowienia ogólne

Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta odstąpienia od umowy, uprawnienia Sprzedawcy do anulowania zamówienia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Dokonując rejestracji i zamawiając towar Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na towary, niezbędne jest:

a) aktywne łącze internetowe,

b) przeglądarka internetowa IE9, Firefox 30, Opera 12, Chrome 40 lub nowsze,

c) włączona obsługa plików cookies,

d) aktywne konto e-mail.

Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji.

Klient w toku rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy zamierza dokonywać zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 9.

Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie internetowej Sklepu identyfikatora i hasła (logowanie).

W czasie przeglądania Sklepu możliwe będzie prezentowanie przez Sklep oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Sklepu.

Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219):

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep,

b) w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących).

Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia wyżej wymienionej zgody.

Administratorem danych osobowych jest Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Załogowa 2/ IV piętro, 80-557 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000475892 o kapitale zakładowym 5000,00 zł, NIP 5842733711 REGON 221951827.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail: info@madeinforest.pl lub pod nr telefonu podanej na stronie Sklepu Internetowego.

Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 15 powyżej, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

II. Rejestracja

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

W toku rejestracji Klient zostanie poproszony o oddzielne potwierdzenie zgody, o której mowa w punkcie 13 lit. a) oraz punkcie 13 lit. b) Postanowień ogólnych.

Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.

Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.

Sklep nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.

Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Sklep nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku stwierdzenia używania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, lub dobrymi obyczajami, Sklep zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta.

Ponowna Rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sklepu.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy: info@madeinforest.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

III. Zasady i warunki realizacji sprzedaży

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.madeinforest.pl.

Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.madeinforest.pl za pośrednictwem znajdującego się na niej Koszyka lub pod adresem mailowym info@madeinforest.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien:

1/ wybrać zamawiane towary, dodać je do Koszyka i potwierdzić Zamówienie lub skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem korespondencji e-mail: info@madeinforest.pl

2/ zalogować się do Sklepu wykorzystując własny login i hasło,

3/ w oparciu o powadzoną ze Sprzedawcą korespondencję mailową, Klient powinien:

a) wybrać adres dostawy, ewentualnie adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

b) ustalić ze Sklepem formę dostawy i zaakceptować koszty dostawy,

c) zaakceptować przesłane przez Sklep zdjęcie konkretnego egzemplarza rośliny, która została zakupiona przez Klienta – ze względu na specyfikę materiału roślinnego poszczególne rośliny mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach – zdjęcia są tylko poglądowe. Klient musi również pamiętać, że rośliny zmieniają wygląd w zależności od pory roku.

Klient, który wyraża wolę udania się na własny koszt do szkółek/centrów ogrodniczych znajdujących się na terenie krajów Unii Europejskiej Aby obejrzeć Towar, zobowiązany jest poinformować Sklep o tym fakcie, drogą mailową, co najmniej na 14 dni przed planowaną podróżą, w celu sprawdzenia dostępności Towaru oraz uzgodnienia indywidualnych warunków jego okazania

Sprzedawca poinformuje Klienta o braku zamówionego Towaru wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, a Klient zostanie obciążony kosztami jedynie w zakresie zrealizowanego zamówienia

b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia, a Klienta z obowiązku zapłaty.

Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętego jednym zamówieniem.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.

W przypadku podania przez Zamawiającego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

IV. Zmiany w zamówieniach

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na stronach www.madeinforest.pl Sklepu.

Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

Klientom nie przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.

V. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,

b) nie zawierają podatku VAT,

c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, które każdorazowo są ustalane z Klientem po złożeniu przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Czas i sposób realizacji zamówienia

Po złożeniu zamówienia, w ciągu 48 godzin na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klient wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).

Zamówienie może być dostarczone na wskazany przez Klienta adres po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, sposobu transportu i jego kosztu.

Zamówienie, ze względu na swoją specyfikę jaką jest materiał roślinny może być dostarczane tylko w określonych porach roku o czym Klient będzie każdorazowo informowany po dokonaniu zamówienia.

Rozładunek zamówienia pozostaje po stronie Klienta – Sklep będzie każdorazowo informować Klienta o wymiarach i wadze zamówienia. Do rozładunku dużych drzew będzie potrzeba użycia ciężkiego sprzętu i doświadczonych operatorów.

Na życzenie Klienta Sklep może wskazać doświadczoną firmę, która rozładuje i posadzi zamówione pozycje bezpośrednio u Klienta. Usługa ta jest dodatkowo płatna i wyceniana każdorazowo przez wskazaną Klientowi firmę.

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności dostawcy, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Do każdego Towaru Sklep dołącza Certyfikat pielęgnacji.

VII. Formy płatności

Formą płatności przy zamówieniach z dostawą na terytorium Polski jest płatność przelewem na podstawie przesłanej przez Sklep faktury proforma, która zawierać będzie koszt złożonego zamówienia oraz koszt transportu.

VIII. Reklamacje

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad, zgodnego z potwierdzonym zamówieniem.

Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.

Klient, nabywający Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty doręczenia mu danego Towaru, o ile w terminie roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych Towarów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

Sklep Internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient (Konsument) wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie towarowej.

Sklep Internetowy, niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany przedmiot zamówienia na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany przedmiot zamówienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotów zamówienia ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego towaru.

Sklep Internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie Internetowej.

IX. Zwrot należności Klientom

Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

Sprzedawca dokona zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.

W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.

X. Gwarancja

Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu nie są objęte przez Sprzedawcę gwarancją.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., nr 683) ze względu na sprzedaż Towarów o zindywidualizowanych parametrach dostosowanych do skonkretyzowanych potrzeb Klienta, Klientowi będącemu Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

XII. Promocje

Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”), w szczególności takie jak:

promocje towarowe – obniżające cenę towaru zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie towaru;

promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego towary objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu towarów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych towarów objętych Promocją Zamawiający otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy towar. Promocja obejmuje wszystkie towary znajdujące się na stronie Promocji;

zestawy promocyjne - przy zakupie zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch towarów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Zamawiający otrzymuje rabat na wszystkie towary wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Zamawiającemu, jeżeli wszystkie towary wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.

W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z towarów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje o tym Zamawiającego poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Odpowiedzialność Sklepu

Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.

Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od Sklepu.

XIV. Polityka prywatności

Użytkownicy serwisu internetowego www.madeinforest.plmają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności. Hadart-Project Sp. z o.o.jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.

 

Mając na względnie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako RODO) w celu zapewnienia przez Hadart-Project Sp. z o.o. bezpieczeństwa danych osobowych przyjęta zostaje niniejsza Polityka Prywatności.

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

 

Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług (dalej jakoUżytkownik).

 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Hadart-Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Załogowa 2/ IV piętro, 80-557 Gdańsk, Regon 22195182, NIP 5842733711, nr tel.: 784 194 287 (dalej jako Administrator).

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Użytkownika z Administratorem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie Użytkownika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego - przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika została wyrażona przez niego wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Administratorowi informowanie Użytkownika o nowych ofertach.

XV. Zgoda użytkownika.

Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację przez Użytkownika tego, że Administrator gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik ma jednakże kontrolę nad sposobem wykorzystywania oraz udostępniania jego danych, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale V niniejszej Polityki Prywatności „Prawa Użytkownika”.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator informuje Użytkownika o możliwości wycofania zgody przed wyrażeniem przez Użytkownika zgody.

 

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z serwisu to działanie to poczytuje się za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

 

XVI. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora.

 

1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
2. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika

Administrator pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez:

 • wysłanie przez Użytkownika wiadomości, dzięki udostępnionemu w serwisie formularzowi kontaktowego,
 • stworzenie przez Użytkownika własnego konta w serwisie,
 • korzystania przez Użytkownika z usług i produktów oferowanych przez Administratora,
 • kontaktowania się Użytkownika z Administratorem w celu uzyskania pomocy technicznej.

3. Dane osobowe pozyskane z innych źródeł

Administrator pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł, niż bezpośrednio od Użytkownika, tj.:

 • poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Administratora za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu Użytkownika,
 • od brokerów danych, od których Administrator kupuje dane demograficzne jako uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie,
 • od dostawców usług, którzy dostarczają Administratorowi informacje na temat lokalizacji Użytkowników w oparciu o adresy IP Użytkowników,
 • od partnerów, z którymi Administrator oferuje produkty oraz usługi lub prowadzi wspólnie działa marketingowe,
 • z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publicznie dostępne rejestry lub domeny publiczne, w których udostępniane są dane Użytkownika.

 

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

Zakres gromadzonych przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkowników może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator gromadzi m.in. następujące dane osobowe i nieosobowe:

 • Login name,
 • Imię i nazwisko /nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,
 • Adres do korespondencji,
 • Adres strony internetowej,
 • Nr telefonu,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • NIP,
 • REGON,
 • IP komputera,
 • Dane dotyczące płatności, jeśli Użytkownik dokonuje zakupu na stronie.

Ponadto Administrator gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości Użytkownika, gdy jest to wymagane do udostępniania mu usług oraz produktów, w tym gromadzi: temat i treść wiadomości e-mail, tekst lub inną treść wiadomości błyskawicznej, nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej otrzymanej przez Użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.

 

Administrator gromadzi również informacje przekazywane przez Użytkownika, w tym opinie oraz oceny produktów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. Ponadto w przypadku nawiązania kontaktu, Administrator gromadzi treść wiadomości.

 

XVII. Sposób przetwarzania danych – cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Administratora. Zatem poszczególne cele przetwarzania danych Użytkownika mogą różnić się w zależności od tego, jaki produkt czy usługę wybiera Użytkownik i jak z niej korzysta.

 

 1. Usługi (wykonanie umowy)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu uwierzytelniania oraz autoryzowania jego dostępu do usług, w tym również w celu realizacji usług oferowanych przez Administratora.

 

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić produkty lub usługi Administratora, które mają charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług.

 

 1. Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach oferowanych usług, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora.

 

Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego skargi.

 

Administrator wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania działalności, usług i produktów Administratora.

 

 1. Reklama (zgoda, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między Administratorem a Użytkownikiem. Reklamy te dotyczą zarówno ofert Administratora jak i podmiotów z nim współpracujących.

 

Przedstawiane Użytkownikowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego Użytkownika poprzez korzystanie z:

 • danych podanych bezpośrednio przez Użytkownika,
 • danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika z usług Administratora,
 • informacji dostarczonych przez strony trzecie,
 • danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,
 • sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.

Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika reklamodawcom będącymi stronami trzecimi, ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika. Jednakże, w przypadku, gdy Użytkownik kliknie w wyświetloną mu reklamę, reklamodawca zostanie o tym poinformowany.

 

 1. Poprawienie usług (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji oraz możliwości, zgromadzenia większej liczby odbiorców oraz pomagania w nawiązywaniu kontaktów i znajdowaniu możliwości biznesowych.

 

Dane osobowe dotyczące Użytkowników wykorzystywane są również przez Administratora w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania serwisu.

 

 1. Bezpieczeństwo (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.

 

 1. Dochodzenie roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora)

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług Administratora, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także analizowania potencjalnych naruszeń zasad korzystania z usług Administratora.

 

 1. Księgi rachunkowe (realizacja obowiązku ustawowego)

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić usługi Administratora, które mają charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług.

 

XVIII. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora

Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora;
 2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora;
 4. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

XIX. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy tego, że nie będzie mógł w pełni skorzystać z niektórych produktów lub usług oferowanych przez Administratora.

 

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie.

 

 1. Prawo dostępu do danych

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce - jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych.

 

Użytkownik ma również prawo żądać dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

 1. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy.

 

Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj. Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi.

 

W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkownik może przedstawić dodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

 

 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której dotyczące go dane osobowe zostały upublicznione przez Administratora.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

 

W przypadku ograniczenia przetwarzania, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

 1. za zgodą Użytkownika lub
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
 4. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

 1. Prawo do sprzeciwu

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:

 1. w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 2. wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,
 3. w uzasadnionym celu Administratora.

 

Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.

 

 1. Prawo wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 1. Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) jest przyznane Użytkownikowi z uwagi na rozwój technologii i technik marketingu opartego na danych zbieranych w trakcie korzystania z usług internetowych.

 

Profilowanie jest dowolną formą zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika - w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jego pracy, jego sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Użytkownik może skorzystać z takiego uprawnienia w sytuacji, w której spełnione są dwie przesłanki:

 1. w pierwszej kolejności Użytkownik podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu,
 2. w drugiej kolejności decyzja ta wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

 

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, nie można zabronić, jeżeli decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem a Administratorem;
 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika; lub
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika.

 

XX. Inne ważne informacje.

 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić ze względu na to, że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników mogą zostać określone inne cele przetwarzania tych danych.

 

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 1. w przypadku celów analitycznych i statystycznych - przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skuteczną realizacją i rozwojem serwisu;
 2. w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika - przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
 3. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług;
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych - przez okres istnienia relacji gospodarczej z Użytkownikiem, chyba że wcześniej Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

 

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator.

 

 1. Zmiany polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej istotnej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszoną na stronie internetowej lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.

 

 1. Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Administrator udostępnia na stronie internetowej formularz kontaktowy, dzięki któremu Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.

 

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową.

Dane kontaktowe Administratora to: info@madeinforest.pl

 

XXI. Polityka cookies

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Użytkownikom coraz doskonalsze funkcjonalności serwisu oraz bardziej dopasowane reklamy. Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Sklep zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

W ramach sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą Klienta.

Klient może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Sklepie plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.

XXI. Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym uzupełniając dane osobiste lub zapisując się do Newslettera.

W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce w zakładce XX (odnośnik Newsletter).

XXIII. Postanowienia końcowe

Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu. Zmienione postanowienia obowiązują tych Klientów, którzy dokonali zamówień po dacie wejścia w życia zmian.

Wobec Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu jako Konsumenci ewentualne zmiany dokonane wskutek zmian przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązują od chwili poinformowania o dokonaniu zmiany i umożliwienia Klientowi zapoznania się z jej treścią. Nowa wersja Regulaminu zostanie również zamieszczona w zasobach Sklepu.

Sklep do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail info@madeinforest.pl oraz adres korespondencyjny podany w definicji Sprzedawcy.

Faktury za należności zależnie od woli Sklepu lub indywidualnych uzgodnień Stron mogą być przesyłane w formie papierowej lub elektronicznej.

Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach konsumenta.

 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 roku do odwołania.